Тим за заштиту од дискриминције, насиља, злостављања и занемаривања

1) израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који је део развојног плана и годишњег плана рада школе;
2) израђује оквирни акциони план;
3) постиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања;
4) идентификује безбедносне ризике у школи увидом у документацију, непосредно окружење, евидентирање критичних места у школи, анкетирањем ученика, наставника и родитеља;
5) унапређује способности свих учесника у школском животу, наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, локалне заједнице ради уочавања, препознавања и решавања проблема насиља;
6) ефинише процедуре и поступке, реагује на насиље и информише све учеснике у школском животу о истима;
7) омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врше пријављивање насиља;
8) спроводи психо - социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса, учење социјалних вештина;
9) сарађује са родитељима путем савета родитеља, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора;
10) сарађује са службама ван школе које посредно и непосредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи;
11) спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља;
12) прати и евидентира врсте и учесталости насиља и процењује ефикасност спровођења заштите;
13) ради на отклањању последица насиља и интеграцији ученика у заједницу вршњака;
14) обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, врше насиље или су посматрачи насиља;
15) води евиденцију о своме раду и анализира евиденцију о појавама насиља одељењских старешина, стручних служби и директора школе.

Тим за самовредновање квалитета рада Школе

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: самовредновање);
2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
3) припрема Годишњи план самовредновања;
4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;
2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;
3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важ¬на за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компе¬тенција и предузетништва;
2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и пре¬дузетништвом;
3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важ¬на за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
4) учстврује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

Тим за професионални развој

1) учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика;
2) израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика;
3) прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена важ¬на за професионални развој ученика;
4) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности;

Тим за стручно усавршавање запослених

1) Израђује годишњи план рада
2) Прикупља информације о оствареним бодовима стручног усавршавања за запослене унутар и изван установе,
3) Води евиденцију о оствареним сатима стручног усавршавања за запослене
4) Обавештавање запослених о семинару и обавља и друге послове у складу са Законом и другим актима.

Тим за осипање ученика

1) Израђује годишњи план рада
2) Успоставља и спроводи механизме за рану идентификацију ученика у ризику од осипања
3) Реаговање и реализација мера превенције и интервенције на нивоу школе, обавља и друге послове у складу са законом и статутом школе.