Школски одбор је орган управљања у школи. Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова који се именују на четири године. Трећина чланова су представници локалне самоуправе (Марина Штрбац, Михајло Киш и Љубомир Сакач), а по трећину чланова су предложили чланови Наставничког већа (Јасминка Олић-Илчешин, Снежана Шанта и Славица Чељовски) и Савет родитеља школе (Наташа Блануша, Ивана Керкез, Тодор Радованов). Састанцима Школског одбора присуствоваће и представник Ученичког парламента (Лука Шуваков).

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у Школи, пословник о свом раду и друге оп¬ште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
2) доноси програм образовања и васпитања, Развојни план Школе и Годишњи план рада Школе и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и само¬вред¬но¬вању;
3) одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Школе;
4) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и вас¬питања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и ос¬тваривање образовно-васпитног рада;
5) учествује у самовредновању квалитета рада Школе;
6) усваја извештај о самовредновању квалитета рада Школе;
7) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
8) доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
9) одлучује о пословању Школе и коришћењу њених средстава;
10) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, школског простора;
11) доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
12) одлучује о коришћењу средстава остварених радом Ученичке задруге и прикупљених од родитеља, на предлог Савета родитеља;
13) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и из¬јашњава се о ставовима које му упућује тај орган;
14) усваја извештај о пословању Школе, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
15) усваја извештаје о раду директора и извештаје о раду Школе;
16) расписује конкурс за избор директора и бира председника и чланове Коми¬си¬је за избор директора, као и њихове заменике;
17) даје мишљење и предлаже министру избор директора;
18) закључује с директором уговор о међусобним правима и обавезама и анексе тог уговора;
19) одлучује о правима и обавезама директора;
20) одлучује по жалби на решење директора;
21) даје овлашћење ради замењивања одсутног или спреченог директора у случају да директор пропусти да то учини;
22) именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
23) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о њего¬вом остваривању;
24) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и Статутом.