У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Савет родитеља се бира на једну школску годину.

На почетку сваке школске године на првом родитељском састанку бира се по један члан савета родитеља из сваког одељења, најкасније до 10. септембра.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у све обавезне тимове Школе;
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџ¬бе¬ника;
4) разматра предлог Школског програма, Развојног плана и Го¬диш¬њег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делат¬но¬сти Школе;
7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
8) разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и учење, без¬бедност и заштиту ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и без¬бедности ученика за време боравка у Школи и свих активности које организује Школа;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
12) упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском одбору, стручним органима Школе и Ученичком парламенту;
13) учествује у организовању исхране за ученике у оквиру школског објекта.
RSS