На початку каждого школского року на першей родительскей схадзки вибера ше по єден член Совиту родичох зоз каждого оддзелєня, найпознєйше по 10. септембер.Совит родичох ше вибера на єден школски рок. Совит родичох:

1) предклада представнїкох родичох школярох до Школского одбора;
2) предклада свойого представнїка до фахового актива за рoзвойне планованє и до шицких обовязних тимох Школи;
3) участвує у предкладаню виборних змистох и у поступку вибора учебнїкох;
4) розпатра предклад Школского програму, Розвойного плану и Рочного плану роботи;
5) розпатра звити о витворйованю програма образованя и воспитаня, розвойного плану и рочного плану школи, вонкашнїм вреднованю, самовреднованю, закончуюцим испиту, резултатами националного и медзинародного тестираня и запровадзовенє мирох за обезпечованє и унапредзованє квалитету образовно-воспитней роботи;
6) розпатра наменку хаснованя средствох од донацийох и од преширеней дїял¬но¬сци Школи;
7) предклада Школскому одбору наменку хаснованя средствох витворених з роботу школярскей задруґи и позберзних од родичох;
8) розпатра и провадзи условия за роботу Школи, условия за одрастанє и ученє, безпечносц и защиту школярох;
9) участвує у поступку предписованя мирох, способох и поступкох защити и безпечносци школярох под час пребуваня у Школи и шицких активносцох хтори организує Школа;
10) дава согласносц на програм и орґанизованє екскурзиї, односно програми настави у природи и розпатра звит о їх реализациї;
11) предклада представнїка и його заменїка за општински совит родичох;
12) упуцує свойо предкладаня, питаня и стави директору, Школскому одбору, фаховим орґаном Школи и Школярскому парламенту;
13) участвує у орґанизованю костираня за школярох у рамикох школского обєкта.