У школи се полажу разредни, поправни, завршни испит, испит из страног језика и други испити, у роковима који су прописани законом и статутом школе.

Разредни испит

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или више предмета, изборног програма или активности. Ученик може бити неоцењен из обавезног предмета, изборног програма и активности уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета, изборног програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу.

Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне оцене, као и ученик који није приступио полагању разредног испита из једног или два обавезна предмета, изборног програма и активности полаже поправни испит.

Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два обавезна предмета, укључујући и изборни програм други страни језик, или који не приступи полагању разредног испита из више од два обавезна предмета, изборног програма и активности, понавља разред, у складу са законом.

Разредни испит ученик завршног разреда полаже у мајско-јунском и августовском року, а остали ученици  у јунском и августовском испитном року. Пре почетка испитног рока, за ученике који полажу разредни ис­пит организује се припремна настава, која траје најмање пет дана, са по два часа на­ставе у току дана по предмету.

Поправни испит

Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који на крају другог полугодишта има до две недовољне закључне бројчане оцене из обавезних предмета или из једног обавезног предмета и изборног програма други страни језик. Ученик који положи поправни испит завршава разред.

Поправни испит ученик IV, V, VI или VII разреда полаже у августовском ис­пит­ном року, а ученик завршног разреда тај испит полаже у јунском и авгус­тов­ском испитном року. Пре почетка испитног рока, за ученике који полажу поправни ис­пит организује се припремна настава, која траје најмање пет дана, са по два часа на­ставе у току дана по предмету.

Ученик од четвртог до седмог разреда који на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене и ученик који не положи поправни испит или не приступи полагању поправног испита понавља разред, у складу са законом.

Ученик осмог, односно завршног разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из обавезног предмета, односно изборног програма други страни језик из којег има недовољну оцену, у складу са законом.

Испит из страног језика

Испит из страног језика који ученик није изучавао у школи полаже се у јун­ском и августовском испитном року. На молбу ученика, директор може дозволити полагање овог испита и ван наве­де­них рокова. Пре почетка испитног рока, за ученике који полажу ис­пит из страног језика организује се припремна настава, која траје најмање пет дана, са по два часа на­ставе у току дана по предмету.

Завршни испит

Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит у основном образовању и васпитању писаним путем – решавањем тестова. Завршни испит полаже се у јунском и августовском испитном року. Прилагођавање завршног испита за ученике којима је потребна додатна подршка врши се у складу са врстом потребне додатне подршке. Да би полагао испите, ученик треба да се на прописаном обрасцу пријави за полагање испита. Школа је дужна да организује припремну наставу у виду припреме ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања ис­пи­та најмање два часа дневно.