Школски одбор ма дзевец членох, вєдно зоз предсидательом.

Членох Школского одбора менує и розришує Скупштина општини Вербас, а предсидателя вибераю члени з векшину гласох од вкупного числа членох Школского одбора.

Школски одбор творя по три представнїки занятих, родичох школярохи три представнїки на предклад єдинки локалней самоуправи.

У школи ше представнїки єдинки локалней самоуправи меную зоз здобутим думаньом националного совиту рускей националней меншини.

Членох Школского одбора зоз шора занятих предклада Наставнїцка рада Шко¬ли, на заєднїцкей схадзки, а зоз шора родичох – Совит родичох Школи, з тайним вияшньованьом.

Мандат Школского одбору тирва штири роки.

Школски одбор:

1) приноши статут, правила справованя у Школи, дїловнїк о своєй роботи и други опщи акти и дава согласносц на акт о организациї и систематизациї роботох;
2) приноши програм образованя и воспитаня, Розвойни план Школи и Рочни план роботи Школи и прилапя звити о їх витвореню, вреднованю и само¬вред¬но¬ваню;
3) одлучує о статусней пременки и о пременки назви и шедзиска Школи;
4) разпатра почитованє опщих принципох, витворенє цильох образованя и вос¬питаня и стандардох посцигнуцох и пребера мири за злєпшанє условийох роботи и реализацию образовно-воспитней роботи;
5) учaствує у самовреднованю квалитету роботи Школи;
6) прилапя звит о самовреднованю квалитету роботи Школи;
7) утвердзує предклад финансийного плану за пририхтованє буджету Републики Сербиї;
8) приноши финансийни план Школи, у согласносцизоз законом;
9) одлучує о дїлованю Школи и хаснованю єй средствох;
10) одлучує о даваню на хаснованє, односно под закуп, школского простору;
11) приноши одлуку о преширеню дїялносци Школи;
12) одлучує о хаснованю средствох витворених з роботу Школярскей задруґи и позбераних од родичох, на предклад Совиту родичох;
13) приноши одлуки по предкладох Совиту родичох, дава одвити на питаня и вияшнює ше о становискох хтори му упуцує тот орґан;
14) прилапя звит о дїлованю Школи, рочни обрахунок и звит о виводзеню екскурзийох, односно настави у природи; 15) прилапяз вити о роботи директора и звити о роботи Школи;
16) розписує конкурс за вибор директора и вибера предсидателя и членох Коми¬сиї за вибор директора, як и їх заменїкох;
17) дава думанє и предклада министрови вибор директора;
18) заключує з директором контракт о медзисобних правох и обовязкох и анекси того контракту;
19) одлучує о правох и обовязкох директора;
20) одлучує по жалби на ришенє директора;
21) дава овласценє презаменьованє одсутного або зопартого директора у случаю же директор препущи то зробиц;
22) менує членох Фахового актива за розвойне планованє;
23) приноши план фахового усовершованя занятих и прилапя звит о його витвореню;
24) окончує и други роботи у согласносци зоз законом, актом о снованю и Статутом.